Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp

Các Giai Đoạn Thực Hiện Dự Án (1)

Ngày cập nhật: 11/03/2020


Giai đoạn bắt đầu

  • Xác định dự án

      Quy mô dự án và tiêu thức chọn lựa quy mô

      Địa điểm dự án và tiêu thức chọn lựa địa điểm

      Thị trường và phân tích thị trường

  • Quy hoạch

      Quy hoạch vùng và chiến lược phát triển

      Quy hoạch sơ bộ 1/500

      Đề suất Quy hoạch của dự án: Diện tích, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, độ cao, chức năng

  • Cơ cấu chủ sở hữu

      Vốn chủ sỡ hữu đầu tư và phương thức huy động vốn chủ sở hữu đầu tư

      Vốn vay và phương thức huy động vốn vay (một ngân hàng hay đồng tài trợ hay nhóm tài trợ

      Các hình thức huy động khác từ nguồn vốn vay

      Vốn ứng trước của khách hàng và nhà thầu

      Chiến lược tái cơ cấu vốn chủ sở hữu

  • Thiết kế chương trình

      Thiết kế chương trình phát triển dự án

      Chuẩn bị các bước công việc

      Xác định công việc ưu tiên

      Xây dựng khung công việc và hướng dẫn

      Xây dựng chế độ kiểm soát tiến độ          

      Phối hợp các đơn vị & Đánh giá năng lực

  • Hoạch định thời gian của dự án

      Thời gian xác định dự án

      Thời gian xây dựng QH và phê duyệt quy hoạch 1/500

      Thời gian phê duyệt xây dựng và pháp lý về đất

      Thời gian thiết kế chi tiết

      Thời gian xây dựng yêu cầu thầu và chấm thầu

      Thời gian xây dựng

      Thời gian nghiệm thu, quyết toán và bàn giao

Copyright © 2017 naimotnangphuyen.com - All rights reserved - Thiết kế bởi công ty thiết kế web OSG.VN